Застраховката Домашно имущество осигурява застрахователно покритие за движимо и недвижимо имущество на Вашият дом за причинени загуби в следствие на:

 • Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
 • Природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, паднали дървета и клони;
 • Допълнителни разходи за отстраняването на последиците от настъпило застрахователно събитие;
 • Свличане или срутване на земни пластове;
 • Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измокряне в резултат от авария ВИК;
 • Злоумишлени действия от трети лица /вандализъм/;
 • Наводнение причинено от вълни, приливни вълни или изтичане на вода извън границите на водоизточници намиращи се на повърхността на земята, като езера, язовири, резервоари, реки, потоци и т.н.;
 • Земетресение;
 • Кражба чрез взлом, грабеж или извършена чрез използването на технически средства;
 • Късо съединение и токов удар;
 • Гражданска отговорност към трети лица;
 • Наем за алтернативно настаняване;
 • Загуба на доход от наем;
 • Злополука на член от семейството/домакинство;

Заявете безплатна консултация и оферта

малина алексиев

Малина Алексиев

Експерт Имуществено застраховане
0879120428
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Съгласявам се с Условията за ползване и Политика за защита на личните данни.

Изисквания при сключване на застраховка Имущество

Попълване на въпросник на застрахователната компания

Не се изисква оглед на застрахованото имущество( оглед се прави при определени условия – по желание на застрахования или застрахователната компания)

Застрахователна сума

Застрахователната сума на имуществото се избира  от клиента.
Застраховката може да се сключи със застрахователни суми с лимит на отговорност или на възстановителна стойност.
При избор на застрахователна сума с лимит на отговорност Застрахователя изплаща обезщетение за пълния размер на вредата, но не повече от застрахователна сума в полицата.
При  застрахователна сума по възстановителна стойност Застрахователя изплаща обезщетение за възстановяване на имуществото в същия вид и качество. 

Каква е цената на застраховката?

Цената на застраховката се определя по тарифа в зависимост от избраните застрахователните рискове и от застрахователните суми. 

При застрахователно събитие по застраховка имущество

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият трябва стриктно  да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката, а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката.

Срокове за завеждане на щети

При щета не отстранявайте повредите преди огледа!
За събития, различни от кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя;
При кражба – срока за уведомяване е до 24 часа в зависимост от избраната застрахователна компания.

Във всички случаи  уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

 • при кражба – РУ на МВР, на чиято територия се намирате;
 • при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015;
 • при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или тел. 112;
 • при удар от ППС –  КАТ на тел. 166 или тел. 112 и поискайте посещение на място

Необходими документи за завеждане на щета

 • Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:
 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
  Попълнено уведомление за възникнало събитие;
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (служебна бележка от компетентните органи);
 • Удостоверение за банкова сметка на застрахованото лице.