Застраховките от типа „отговорност” стават популярни при въвеждането на изискването за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Добре би било всеки да е отговорен и, ако се наложи, да плати обезщетение на някой, който е претърпял нараняване или материална загуба от действие или бездействие или в резултат на проявена небрежност от наша страна.

Тази застраховка покрива Вашата гражданска отговорност, а така също и гражданската отговорност на Вашите служители за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата. Покритието касае отговорността на застрахования в качеството му на глава на семейство, работодател на лица, работещи в домакинството, притежател на апартамент(и), къща и/или вила, които ползва лично, притежател на домашни животни и пчели (освен кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни животни), упражняващ спортни дейности (освен лов, гребане, ветроходство и водомоторен спорт), велосипедист.

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на собственост на кучета, ездитни и впрегатни животни, имоти, които застрахованият не ползва лично, ремонтни дейности, регламентиран лов и водни спортове (гребане, ветроходство и водомоторен спорт).

Застрахователното покритие е в сила и по отношение на членовете на домакинството на застрахования и може да бъде
конкретизирано в следните клаузи:

  • отговорност на работодателя
  • отговорност за продукта
  • други видове отговорности към трети лица.