Елементарна злополука или внезапно заболяване могат да разстроят ежедневния ни ритъм и да се отразят на финансововто ни състояние. Най-добрият начин за елиминиране или намаляване на тежестта от последствията е сключване на застраховка „Злополука”.

Застраховка Туризъм в България
Застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори, като полицата може да се сключи в три варианта – индивидуална, семейна или групова.
Покритието по полицата е валидно за територията на Р. България.

Трудова злополука
Условията на тази застраховка са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”.

Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Злополука за спортисти
Застраховката „Злополука на спортисти” е доброволна. Застраховат се български и чуждестранни спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала, както и треньори и спортни съдии. Застраховката се сключва за всяко лице на възраст от 16 до 69 години, което се занимава активно със спорт. Застраховката може да бъде индивидуална или групова (за отбори, дружества, клубове).

Застраховката покрива събития (злополуки), настъпили на територията на спортни зали, стадиони и спортни съоръжения при провеждане на тренировки и състезания.

Рискова застраховка Злополука
Застраховката е предназначена за физически лица (български и чуждестранни граждани), които сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство/домакинство или за група физически лица.

Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука”, “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”, „временна загуба на трудоспособност” и „действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар”.

Покритието е валидно 24 часа в денонощието, за територията на Р. България.

Застраховка Злополука на учащи и персонал
Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях.
Застраховката може да се сключва индивидуално и групово.

Покритието по полицата е валидно за територията на Р. България.